49. člen Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E)

  (roki za izvedbo tehničnih pregledov)

  (1) Prvi tehnični pregled se izvede:

  1.      eno leto po prvi registraciji za:

  -  tovorna vozila in sedlaste ter cestne vlačilce,

  -  vozila za prevoz nevarnega blaga, ki jih je treba v skladu s predpisi posebej označiti,

  -  delovna vozila,

  -  avtobuse,

  -  priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter posebna priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja tehnično dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3.500 kg,

  -  vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,

  -  vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok,

  -  vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,

  -  vozila za izposojo brez voznika in

  -  intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo;

  2.      štiri leta po prvi registraciji za vsa druga vozila;

  3.      pet let po prvi registraciji za mopede, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h;

  4.      štiri leta po nakupu za lahke priklopnike, pri čemer se upošteva prvega uporabnika.

  (2) Vozila iz šeste, sedme, osme, devete in desete alineje 1. točke prejšnjega odstavka morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

  (3) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se tehnični pregledi vozil opravljajo najmanj enkrat letno. Tehnični pregledi mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, se opravljajo na pet let.

  (4) Vsakih šest mesecev se opravljajo tehnični pregledi vozil, ki morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje in so:

  1.      vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,

  2.      avtobusi,

  3.      vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,

  4.      vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok, razen vozil za prevoz skupine otrok, ki so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika, in

  5.      intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila.

  (5) Tehnični pregled vozil iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za katera je prvi tehnični pregled že opravljen in pri katerih od prve registracije ali leta proizvodnje ni poteklo osem let, mora biti opravljen vsaki dve leti. Lahki in bivalni priklopniki morajo biti tehnično pregledani vsaka štiri leta. Enako velja tudi za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja tehnično dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3.500 kg.

  (6) Ne glede na določbe tega člena se tehnični pregled vozila opravi pred registracijo tega vozila v Republiki Sloveniji, če je vozilo starejše od roka, ko bi moralo enako vozilo iz prvega odstavka tega člena opraviti prvi tehnični pregled.

  (7) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki vozi vozilo, pri avtošoli pa učitelj vožnje, ki usposablja kandidate za voznike vozil, za katerega ni opravljen tehnični pregled v skladu s tem členom.

  (8) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov. Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom.

  (9) Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka se z globo 400 eurov kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja vozilo, katero v prometnem dovoljenju nima vpisanega namena uporabe oziroma obliko nadgradnje, ima pa opravljen tehnični pregled vozila v skladu s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov. Z globo 200 eurov se za navedeni prekršek kaznuje voznik, ki vozi tako vozilo.

   

Scroll To Top

© 2021 Ljubljanski potniški promet (LPP).   |   Izvedba OTONET, Oto Kac s.p..   |  Piškotki